રાજકોટ મહાનગરપાલિકા વોલેન્ટીયર્સ ભરતી 2022 : જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

By | August 27, 2022

રાજકોટ વોલેન્ટીયર્સ ભરતી 2022: રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગની શહેરી મેલેરિયા યોજના માટે મેલેરિયા મુક્ત ગુજરાત અભિયાન, વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણની વિવિધ ક્ષેત્રિય કામગીરી ની જગ્યાઓઅરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રાજકોટ વોલેન્ટીયર્સ ભરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે જેઓ નોકરીઓ રાજકોટ વોલેન્ટીયર્સ ભરતી 2022ની શોધમાં છે. વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો.

રાજકોટ વોલેન્ટીયર્સ ભરતી  ૨૦૨૨

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે/તેણી આ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ પાત્રતા માપદંડ અને અન્ય શરતોને પૂર્ણ કરે છે. નોંધણી માટેનો છેલ્લો દિવસ ૦૨-૦૯-૨૦૨૨ છે. ઉમેદવારોને અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, રાજકોટ વોલેન્ટીયર્સ ભરતી 2022  માટેની છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.

રાજકોટ વોલેન્ટીયર્સ ભરતી 2022 

સંસ્થાનું નામ:  રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, આર.એમ.સી

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા: ૧૦૦ 

પોસ્ટના નામ: VBD સ્વયંસેવકો

જોબ સ્થાન: રાજકોટ 

અરજી કરવાની રીત: ઓફલાઈન 

સત્તાવાર વેબસાઇટ: rmc.gov.in

શૈક્ષણિક લાયકાત: 

આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માટે રસ ધરાવતા ઉમેદવારો નીચે મુજબ  ની લાયકાત હોવી  જરૂરી છે. 

  • ઓછામાં ઓછુ ધોરણ ૮ પાસ.
  • સાયકલ ચલાવતા આવડવું જોઈએ.
  • આરોગ્યલક્ષી કામગીરીના અનુભવ ધરાવતા અરજદારને પ્રાધાન્ય.

વય મર્યાદા 

  • જાહેરાતના દિવસે ૧૮ વર્ષથી ઓછી નહિ અને ૪૫ વર્ષથી વધુ નહિ.

પગાર ધોરણ 

  • રૂપિયા ૮,૯૦૦/- (ઉચ્ચક માનદ વેતન)

નોંધ: શૈક્ષણિક લાયકાતની સંપૂર્ણ વિગતો, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, ગ્રેડ પગાર, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે વિગતો ઉમેદવારોએ સત્તાવાર સૂચનાની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે જે આ ખાલી જગ્યા સૂચના પર નીચે આપેલ લિંક છે.

રાજકોટ વોલેન્ટીયર્સ ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો અરજીઓ જાહેર રજા સિવાય સવારે ૦૯:૦૦ કલાક થી ૧૨:૦૦ કલાક સુધી રૂબરૂમાં અરજીઓ મંગાવામાં આવે છે.

રાજકોટ વોલેન્ટીયર્સ ભરતી 2022 માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ :૦૨-૦૯-૨૦૨૨ .

રાજકોટ વોલેન્ટીયર્સ ભરતી 2022 માટેની મહત્વની લિંક

જાહેરાત  તેમજ  અરજી ફોર્મ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *