જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી  બનાસકાંઠા કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર ભરતી ૨૦૨૨ – DHS Banaskantha Community Health Officer Bharti 2022

By | August 1, 2022

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી  બનાસકાંઠા કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર ભરતી ૨૦૨૨ – DHS Banaskantha Community Health Officer Bharti 2022

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી બનાસકાંઠા એ ની કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે જેઓ કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર નોકરીઓ 2022ની શોધમાં છે. વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો.

DHS BANASKANTHA BHARTI 2022

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી બનાસકાંઠા કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર ભરતી ૨૦૨૨

જિલ્લા આરોગ્ય  સોસાયટી બનાસકાંઠામાં  નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે/તેણી આ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ પાત્રતા માપદંડ અને અન્ય શરતોને પૂર્ણ કરે છે. નોંધણી માટેનો છેલ્લો દિવસ 07-08-2022 છે. ઉમેદવારોને અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, જિલ્લા આરોગ્ય  સોસાયટી બનાસકાંઠા કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર ભરતી ૨૦૨૨ માટેની છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી બનાસકાંઠા કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર ભરતી ૨૦૨૨

સંસ્થાનું નામ: જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી બનાસકાંઠા

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા:

પોસ્ટ નામ: કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર

જોબ સ્થાન: બનાસકાંઠા

અરજી કરવાની રીત: ઓનલાઈન

સત્તાવાર વેબસાઇટ: https://arogyasathi.gujarat.gov.in/

શૈક્ષણિક લાયકાત: 

CCCH પાસ કરેલ ઉમેદવારોને સૌપ્રથમ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.

CCCH નો કોર્ષ B.Sc. નર્સીંગ તથા પોસ્ટ બેઝીક B.SC નર્સીંગના કોર્ષમાં જુલાઇ-૨૦૨૦ થી સામેલ કરેલ હોય તેવી સંસ્થાઓ ખાતેથી જુલાઇ-૨૦૨૦ કે ત્યારબાદ પાસ થયા હોય તેવા B.Sc નર્સીંગ પાસ થયેલ ઉમેદવારો. વધુ વિગત માટે જાહેરાત વાંચવી.

પગાર : રૂ.૨૫૦૦૦/- ફિક્સ વધુમાં વધુ રૂ.૧૦૦૦૦/- સુધી પરફોર્મન્સ લીંક ઇન્સેન્ટીવ

પસંદગી પ્રક્રિયા ઉમેદવારોની પસંદગી મેરીટ લીસ્ટ મુજબ થશે.વધુ વિગત માટે ઓફીસિયલ જાહેરાત વાંચો.

નોંધ: શૈક્ષણિક લાયકાતની સંપૂર્ણ વિગતો, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, ગ્રેડ પગાર, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે વિગતો ઉમેદવારોએ સત્તાવાર સૂચનાની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે જે સુચના નીચે લીંક માં આપેલ ચ

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી બનાસકાંઠા ભરતી ૨૦૨૨ અરજી કેવી રીતે કરવી?

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી બનાસકાંઠા ભરતી ૨૦૨૨ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: ૦૬-૦૮-૨૦૨૨

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી નવસારીભરતી 2022 માટેની મહત્વની લિંક

ઓફીસયલ જાહેરાત | અહીં ઓનલાઈન અરજી કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *