અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022

By | August 29, 2022

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022: ગુજરાત સરકાર, શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ, જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી – અમરેલી, અનુબંધમ પોર્ટલના માધ્યમથી આયોજિત રોજગાર ભરતી મેળામાં વિવિધ  જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે જેઓ અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022ની શોધમાં છે. વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો.

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022

ગુજરાત સરકાર, શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ, જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી – અમરેલી, અનુબંધમ પોર્ટલના માધ્યમથી આયોજિત રોજગાર ભરતીમેળો તા. ૩૦-૦૮-૨૦૨૨ ના રોજ જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, પ્રથમ માળ, સી-બ્લોક, બહુમાળી ભવન અમરેલી ખાતે યોજાશે.. ઉમેદવારોને અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022 માટેની છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022

સંસ્થાનું નામ:  ગુજરાત સરકાર, શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ, જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી – અમરેલી

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા: –

પોસ્ટના નામ:  હેલ્પર

જોબ સ્થાન: સાણંદ

સત્તાવાર વેબસાઇટ: https://anubandham.gujarat.gov.in/home

જગ્યાનું નામ

  • હેલ્પર

કુલ જગ્યા

  • ૧૦૦

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ધોરણ ૮ પાસ

વય મર્યાદા

  • ૧૮ થી ૪૦ વર્ષ

પગાર ધોરણ

  • અંદાજીત રૂપિયા ૧૮,૦૦૦/-

અમરેલી ભરતી મેળાના નિયમો :

  • ભરતીમેળામાં ભાગ લેવા માટે અનુબંધમ પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલ રોજગાર ઇચ્છુકોએ પોર્ટલ પર જોબફેર મેનુ પર ક્લીક કરી અમરેલી જિલ્લો પસંદ કરી નોંધણી કરવી આવશ્યક છે.
  • પ્રસ્તુત ભરતીમેળામાં ભાગ લેવા માટે રોજગાર ઈચ્છુકોએ કોઈ પણ પ્રકારની ફી ચુકવવાની નથી તમામ સેવા નિઃશુલ્ક છે.
  • રોજગાર ઇચ્છુકોએ શૈક્ષણિક લાયકાતના પ્રમાણપત્રો તથા આધારકાર્ડની નકલ સાથે ભરતીમેળા સ્થળ પર ઉપસ્થિત થવાનું રહેશે.
  • ભરતીમેળા સ્થળ પર સરકારશ્રીની કોવીડ-૧૯ માર્ગદર્શિકાનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે

નોંધ: શૈક્ષણિક લાયકાતની સંપૂર્ણ વિગતો, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, ગ્રેડ પગાર, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે વિગતો ઉમેદવારોએ સત્તાવાર સૂચનાની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે જે આ ખાલી જગ્યા સૂચના પર નીચે આપેલ લિંક છે.

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022 કઈ તારીખે છે.?

જવાબ : રોજગાર ભરતીમેળો તા. ૩૦-૦૮-૨૦૨૨ ના રોજ જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, પ્રથમ માળ, સી-બ્લોક, બહુમાળી ભવન અમરેલી ખાતે યોજાશે.

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022 અનુબંધમ રોજગાર પોર્ટલ સત્તાવાર વેબસાઈટ કઈ છે?

જવાબ : https://anubandham.gujarat.gov.in/home

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022 માટેની મહત્વની લિંક

નોટીફીકેશન | અનુબંધમ ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *