શ્રી સુદામા આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૩ – આ રીતે કરો અરજી 

By | September 23, 2023

  શ્રી સુદામા આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૩ – આ રીતે કરો અરજી 

 શ્રી આદિવાસી સેવા સમાજ,ઝાલોદ સંચાલિતશ્રી સુદામા આશ્રમશાળા,બારીયાની હાથોડ( ગરાડુ),તા:ફતેપુરા ,જિ:દાહોદ માં વિદ્યાસહાયક ની જગ્યા માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે  વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો.

શ્રી સુદામા આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૩

આશ્રમશાળા માં  નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે/તેણી આ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ પાત્રતા માપદંડ અને અન્ય શરતોને પૂર્ણ કરે છેઉમેદવારોને અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, શ્રી સુદામા આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૩ માટેની છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.

શ્રી સુદામા આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૩ 

સંસ્થાનું નામ: સુદામા આશ્રમશાળા 

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા: –

પોસ્ટના નામ:  વિદ્યાસહાયક

અરજી કરવાની રીત: -ઓફલાઈન 

શૈક્ષણિક લાયકાત: 

આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માટે રસ ધરાવતા ઉમેદવારો B.A,PTC,B.A,B.ed,TET 2  

વય મર્યાદા 

ઉમેદવારોની વય મર્યાદા સરકાર શ્રી ના નિયમ મુજબ હોવી જરૂરી છે.

પે સ્કેલ 

સરકારી ધારા ધોરણ મુજબ પગાર 

નોંધ: શૈક્ષણિક લાયકાતની સંપૂર્ણ વિગતો, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, ગ્રેડ પગાર, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે વિગતો ઉમેદવારોએ સત્તાવાર સૂચનાની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે જે આ ખાલી જગ્યા સૂચના પર નીચે આપેલ લિંક છે.

 શ્રી સુદામા આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૩ કેવી રીતે અરજી કરવી?

જાહેરાત  પ્રસિદ્ધ થયાને 15 દિવસમાં ઉમેદવારે  જાહેરાતમાં આપેલ સરનામાં પર  અરજી મોકલવાની રહેશે.

 શ્રી સુદામા આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૩ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે 

અરજીઓ મેળવવાની છેલ્લી તારીખ: જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 15 દિવસની અંદર (જાહેરાત પ્રકાશિત તારીખ: 21-09-2023  DIVYBHASKAR NEWS PAPER AHMEDABAD

શ્રી સુદામા આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૩  માટેની મહત્વની લિંક

જાહેરાત અહીથી જોવો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *