રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ફિલ્ડ વર્કર ભરતી ૨૦૨૩

By | October 14, 2023

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ફિલ્ડ વર્કર ભરતી ૨૦૨૩ : રાજકોટ મહાનગરપાલિકા માં  ફિલ્ડ વર્કર  જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે જેઓ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ફિલ્ડ વર્કર ભરતી ૨૦૨૩  ની શોધમાં છે. વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ફિલ્ડ વર્કર ભરતી ૨૦૨૩

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે/તેણી આ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ પાત્રતા માપદંડ અને અન્ય શરતોને પૂર્ણ કરે છેનોંધણી માટેનો છેલ્લો દિવસ ૨૬-૧૦-૨૦૨૩ . ઉમેદવારોને અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ફિલ્ડ વર્કર ભરતી ૨૦૨૩  માટેની છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ફિલ્ડ વર્કર ભરતી ૨૦૨૩ 

સંસ્થાનું નામ:  રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા: ૨૭ 

પોસ્ટના નામ: ફિલ્ડ વર્કર

જોબ સ્થાન: રાજકોટ 

અરજી કરવાની રીત: ઓનલાઈન 

સત્તાવાર વેબસાઇટ:https://www.rmc.gov.in/

શૈક્ષણિક લાયકાત: 

એસ.એસ.સી. (S.S.C.)પાસ અને અને માન્ય સંસ્થામાંથી સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર કોર્ષપાસ  / સરકાર માન્ય આઈ.ટી.આઈ માંથી એચ.એસ.આઈ (H.S.I) ટ્રેડ પાસ 

પગાર ધોરણ 

પાંચ વર્ષ  માટે ફિક્સ પગાર રૂ .૧૬૬૨૪ /- અને પાંચ વર્ષની સંતોષકારક સેવા બાદ જગ્યાની જરૂરીયાતને ધ્યાને લીને સાતમા પગારપંચ મુજબ પે મેટ્રીક્સ ,IS-1.રૂ ૧૪૮૦૦ -૪૭૧૦૦ /- આપવા અંગે વિચારણા કરવામાં આવશે.

વય મર્યાદા 

ઉમેદવારોની વય મર્યાદા 18 થી 33 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

નોંધ: શૈક્ષણિક લાયકાતની સંપૂર્ણ વિગતો, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, ગ્રેડ પગાર, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે વિગતો ઉમેદવારોએ સત્તાવાર સૂચનાની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે જે આ ખાલી જગ્યા સૂચના પર નીચે આપેલ લિંક છે.

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ફિલ્ડ વર્કર ભરતી 2023 કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો વેબસાઇટ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ની વેબસાઈટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ફિલ્ડ વર્કર ભરતી ૨૦૨૩  માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: ૨૬/૧૦ /૨૦૨૩ 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ફિલ્ડ વર્કર ભરતી ૨૦૨૩  માટેની મહત્વની લિંક

નોટીફીકેશન | અહીં ઓનલાઈન અરજી કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *