ભીલ સેવા મંડળ દાહોદ વિવિધ આશ્રમશાળાએ વિદ્યાસહાયક / શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૨

By | July 26, 2022

ભીલ સેવા મંડળ દાહોદ વિવિધ આશ્રમશાળાએ વિદ્યાસહાયક / શિક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૨૨

ભીલ સેવા મંડળ દાહોદ વિવિધ આશ્રમશાળાએ વિદ્યાસહાયકની જગ્યાઓ માટે ભરતી માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચે. ભીલ સેવા મંડળ દાહોદ વિવિધ આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક/શિક્ષણ સહાયક ભારતી 2022 માટેની શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી કેવી રીતે કરવી, છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે. નીચે આપેલ સત્તાવાર સૂચનામાં વધુ વિગતો તપાસો .

ભીલ સેવા મંડળ દાહોદ વિવિધ આશ્રમશાળા ભરતી ૨૦૨૨

સંસ્થાનું નામ: ભીલ સેવા મંડળ દાહોદ વિવિધ આશ્રમશાળા

જગ્યાનું નામ : વિદ્યાસહાયક / શિક્ષણ સહાયક

શૈક્ષણિક લાયકાત : B.SC B.ED TAT 1 / B.SC B.ED TET 2

પગારઃ સરકારી નિયમો મુજબ.

કેવી રીતે અરજી કરવી?

લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરોક્ત વિગતો અનુસાર માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે તેઓ બંધ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલ અરજી સાથે મોકલી શકે છે.

આપેલ સરનામા પર તમારી અરજી મોકલો :

પ્રમુખ શ્રી,

ભીલ સેવા મંડળ દાહોદ

ઠક્કરબાપા રોડ, દાહોદ

પિન કોડ -389151

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

જાહેરાતની તારીખથી 15 દિવસની અંદર. પ્રકાશિત (જાહેરાત પ્રકાશિત તારીખ 25-07-2022)

મહત્વપૂર્ણ લિંક :

ભરતી જાહેરાત અહીંથી જોવો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *