જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી  મોરબી કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર ભરતી ૨૦૨૨ – DHS Morbi Community Health Officer Bharti 2022

By | August 1, 2022

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી  મોરબી કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર ભરતી ૨૦૨૨ – DHS Morbi Community Health Officer Bharti 2022

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી મોરબી એ ની કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે જેઓ કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર નોકરીઓ 2022ની શોધમાં છે. વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો.

DHS MORBI BHARTI 2022

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી મોરબી કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર ભરતી ૨૦૨૨

જિલ્લા આરોગ્ય  સોસાયટી નવસારીમાં  નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે/તેણી આ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ પાત્રતા માપદંડ અને અન્ય શરતોને પૂર્ણ કરે છે. નોંધણી માટેનો છેલ્લો દિવસ 03-08-2022 છે. ઉમેદવારોને અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, જિલ્લા આરોગ્ય  સોસાયટી મોરબી કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર ભરતી ૨૦૨૨ માટેની છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી મોરબી કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર ભરતી ૨૦૨૨

સંસ્થાનું નામ: જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી મોરબી

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા: ૦૯

પોસ્ટ નામ: કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફીસર

જોબ સ્થાન:મોરબી

અરજી કરવાની રીત: ઓફલાઈન

સત્તાવાર વેબસાઇટ: https://arogyasathi.gujarat.gov.in/

શૈક્ષણિક લાયકાત: 

B.A.M.S./GNM/B.sc નર્સિંગની સાથે SIHFW વડોદરા દ્વારા બોન્ડેડ સરકાર માન્ય સંસ્થામાં સર્ટીફીકેટ કોર્સ ઈન કોમ્યુનીટી હેલ્થ (બ્રીજ કોર્સ) કરેલ (આ ઉમેદવારોને ભસ્તીમાં પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.)

અથવા

૨. CCCH નો કોર્સ B.sc નર્સિંગ તથા પોસ્ટ B.Sc નર્સિંગના કોર્ષમાં જુલાઈ-૨૦૨૦ થી સામેલ કરેલ હોય તેવી સંસ્થાઓ ખાતેની જુલાઈ-૨૦૨૦ કે ત્યારબાદ પાસ થવા હોય તેવા B.Sc નર્સિંગ ઉમેદવારો

પગાર : રૂ.૨૫૦૦૦/- ફિક્સ વધુમાં વધુ રૂ.૧૦૦૦૦/- સુધી પરફોર્મન્સ લીંક ઇન્સેન્ટીવ

પસંદગી પ્રક્રિયા ઉમેદવારોની પસંદગી મેરીટ લીસ્ટ મુજબ થશે.વધુ વિગત માટે ઓફીસિયલ જાહેરાત વાંચો.

નોંધ: શૈક્ષણિક લાયકાતની સંપૂર્ણ વિગતો, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, ગ્રેડ પગાર, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે વિગતો ઉમેદવારોએ સત્તાવાર સૂચનાની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે જે સુચના નીચે લીંક માં આપેલ ચ

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી મોરબી ભરતી ૨૦૨૨ અરજી કેવી રીતે કરવી?

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો નીચે આપેલ એડ્રેસ પર વોક ઇન ઈન્ટરવ્યું માટે હાજર રહેવું .

અરજી મોકલવાનું સરનામું :

મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીની કચેરી ,આરોગ્ય શાખા ,બીજો માળ ,રૂમ નંબર ૨૫૪ ,શોભેશ્વર રોડ ,સો -ઓરડી ,જીલ્લા પંચાયત ભવન ,મોરબી

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી મોરબી ભરતી ૨૦૨૨ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

વોક ઇન ઈન્ટરવ્યું તારીખ :૦૩-૦૮-૨૦૨૨

સમય : સવારે ૧૦ થી ૧૨

જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી તાપી ભરતી 2022 માટેની મહત્વની લિંક

ઓફીસીયલ જાહેરાત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *