છોટાઉદેપુર જિલ્લા બાળ સુરક્ષા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨ | ICPS Chhotaudepur Bharti 2022

By | August 19, 2022

છોટાઉદેપુર જિલ્લા બાળ સુરક્ષા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨ :સામાજીક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ, સમાજ સુરક્ષા ખાતું, ગુ.રા. ગાંધીનગર હસ્તકના જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ, છોટાઉદેપુર  માટે 11 મહિનાના કરાર આધારિત કાઉન્સેલર (પરામશર્ક) ભરતીની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે જેઓ છોટાઉદેપુર જિલ્લા બાળ સુરક્ષા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨ ની શોધમાં છે. વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો.

 છોટાઉદેપુર જિલ્લા બાળ સુરક્ષા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨

જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ, છોટાઉદેપુર નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે/તેણી આ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ પાત્રતા માપદંડ અને અન્ય શરતોને પૂર્ણ કરે છે. નોંધણી માટેનો છેલ્લો દિવસ 29-08-2022.. ઉમેદવારોને અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, છોટાઉદેપુર જિલ્લા બાળ સુરક્ષા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨  માટેની છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.

છોટાઉદેપુર જિલ્લા બાળ સુરક્ષા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨ 

સંસ્થાનું નામ: જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ, છોટાઉદેપુર

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા: ૦૧

પોસ્ટના નામ: 

  • કાઉન્સેલર (પરામશર્ક) 

પગાર ધોરણ: ૧૪૦૦૦/-

જોબ સ્થાન: છોટાઉદેપુર

અરજી કરવાની રીત:  ઓફલાઈન 

શૈક્ષણિક લાયકાત: 

મનોવિજ્ઞાન સાથે અનુસ્નાતક લઘુત્તમ ૫૫% ઉત્તીર્ણ (શૈક્ષણિક લાયકાતને અનુરૂપ ઓછામાં ઓછો ૨ વર્ષનો અનુભવ)

વય મર્યાદા 

ઉમેદવારોની વય મર્યાદા 21 થી 40 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

નોંધ: શૈક્ષણિક લાયકાતની સંપૂર્ણ વિગતો, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, ગ્રેડ પગાર, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે વિગતો ઉમેદવારોએ સત્તાવાર સૂચનાની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે જે આ ખાલી જગ્યા સૂચના પર નીચે આપેલ લિંક છે.

છોટાઉદેપુર જિલ્લા બાળ સુરક્ષા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨ કેવી રીતે અરજી કરવી?

ઇચ્છુક લાયક ઉમેદવારે પોતાના જરૂરી તમામ ડોક્યુમેન્ટ્સની નકલ, “બાળ લગ્ન પ્રતિબંધક અધિકારી સહ,

જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી, રૂમ નં.બી-૪, બીજો માળ, કલેકટર કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન, છોટાઉદેપુર-૩૯૧૧૬૫” ના સરનામે મોક્લવવાની રહેશે.

છોટાઉદેપુર જિલ્લા બાળ સુરક્ષા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

અરજી માટેની અંતિમ તારીખ: 29 ઓગસ્ટ 2022 (જાહેરાત પ્રશિધ્ધ તારીખ થી ૧૦ દિવસ -જાહેરાત પ્રશિધ્ધ તારીખ ૧૯-૦૮-૨૦૨૨ )

પાટણ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨ માટેની મહત્વની લિંક

નોટીફીકેશન અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *