ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023 | ધોરણ ૧૦ પાસ પર ભરતી

By | January 27, 2023

 ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023 : ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ભરતી 2023, ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ ભરતી 2023 ઓનલાઇન અરજી કરો @indiapostgdsonline.gov.in, ગુજરાત પોસ્ટ જીડીએસ ભરતી 2023 ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) ૨૦૧૭ ખાલી જગ્યાઓ માટે 2023 ની ભરતી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે.

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023

ઓનલાઈન અરજી કરવા ઈચ્છતા ઉમેદવારે પોર્ટલમાં પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે. ઉમેદવારોએ માન્ય બોર્ડમાંથી માધ્યમિક શાળા / 10મું ધોરણ પાસ કરેલ હોવું જોઈએ અને નિયત વય મર્યાદા હોવી જોઈએ. પસંદગી આપોઆપ જનરેટ થયેલ મેરિટ લિસ્ટ પર આધારિત રહેશે. પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને ગુજરાત રાજ્યમાં જાહેરાતમાં દર્શાવેલ જગ્યાએ મૂકવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ ભરતી માટે કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ પોસ્ટ ઓફિસમાં જરૂરી ફી ચુકવવાની રેહશે. અધૂરી અરજી અને નિયત તારીખ પછીની અરજી નામંજૂર કરવામાં આવશે.

ગુજરાત પોસ્ટ  ભરતી 2023

સંસ્થા નુ નામ:ઈન્ડિયા પોસ્ટ – ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ

જાહેરાત નંબર:17-21/2023-GDS

જોબનું નામ : ગ્રામીણ ડાક સેવકો એટલે કે (BPM/ABPM/ડાક સેવક)

કુલ પોસ્ટ:2017

જોબ સ્થાન:ગુજરાત

ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખ :27-01-2023

ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ:16-02-2023

સત્તાવાર વેબસાઇટ:https://indiapostgdsonline.gov.in

ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ ભરતી 2023

કેટેગરી ખાલી જગ્યાઓ

EWS- 210

ઓબીસી -483

PWD (A/ B/ C/ DE)-47

એસસી-97

એસ.ટી-301

યુ.આર-880

કુલ-2017

પોસ્ટનું નામ

 • બ્રાન્ચ પોસ્ટ માસ્ટર (BPM)
 • સહાયક શાખા પોસ્ટ માસ્ટર (ABPM)
 • ડાક સેવક

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ઉમેદવારે ધોરણ 10 પાસ કરવું જોઈએ.
 • સ્થાનિક ભાષાનું ફરજિયાત જ્ઞાન
 • મૂળભૂત કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન

ઉંમર મર્યાદા

 • ન્યૂનતમ ઉંમર: 18 વર્ષ
 • મહત્તમ ઉંમર: 40 વર્ષ
 • નિયમો મુજબ ઉંમરમાં છૂટછાટ લાગુ છે.

અરજી ફી

UR/ OBC/ EWS પુરૂષ/ ટ્રાન્સ-મેન ઉમેદવારો માટે: રૂ. 100/-સ્ત્રી, SC/ST અને PWD ઉમેદવારો માટે: શૂન્ય


ગુજરાત પોસ્ટ GDS 2023 માટે અરજી કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

ફોટોગ્રાફની સ્કેન કોપી

સહીની સ્કેન કોપી

10મા ધોરણની માર્કશીટ

જન્મ તારીખનું પ્રમાણપત્ર

જાતિ પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)

કમ્પ્યુટર પ્રમાણપત્ર

શારીરિક વિકલાંગતાનું પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

ઓનલાઈન અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 27 જાન્યુઆરી 2023અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 16 ફેબ્રુઆરી 2023

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023 ઓનલાઈન અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સત્તાવાર વેબસાઇટ https://indiapostgdsonline.gov.in/ પર જાઓ
 • સૂચના ખુલશે તેને વાંચો અને યોગ્યતા તપાસો.
 • ત્યારબાદ સ્ટેજ ૧ રજીસ્ટ્રેશન કરવું પડશે.
 • ઉમેદવારોએ નોંધણી કરવી જોઈએ અને લોગિન દ્વારા અરજી કરવી જોઈએ.
 • ઉમેદવારોએ જરૂરી વિગતો સાથે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.
 • તમારો ફોટોગ્રાફ અને હસ્તાક્ષર અપલોડ કરો.
 • પછી ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરો.
 • પછી એપ્લિકેશન ફોર્મ જુઓ ક્લિક કરો.
 • ઉમેદવારોને સબમિટ કરતા પહેલા તેમના અરજી ફોર્મમાં ફેરફાર કરવાની તક આપવામાં આવશે.
 • તમારે અરજી ફોર્મ ફરી એકવાર તપાસવું જોઈએ કે માહિતી સાચી છે કે ખોટી.
 • તે પછી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો, તમારું ઓનલાઈન ફોર્મ સબમિટ થઈ જશે.
 • પછી તમારી નોંધણી સ્લિપ જનરેટ કરો અને પ્રિન્ટ કરો.

અરજી કરવા લીંક 

નોટીફીકેશન | ઓનલાઈન અરજી લીંક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *